• Etusivu
  • Rakentaminen

Kosteudenhallinnan koordinaattorilla on rakennustyömaalla iso vastuu

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö TTS Työtehoseura
Julkaistu 22.07.2020Päivitetty 11.01.2024
20207_65914.jpg

Asianmukainen kosteudenhallinta työmailla saatetaan aloittaa aivan liian myöhään. Rakennusten kosteusvaurioiden syy on harvemmin yksittäinen ja syitä löytyy moninaisia. Työmaillakaan ei aina tunnisteta oikeita työmenetelmiä vallitseviin olosuhteisiin nähden.

Kosteudenhallintakoordinaattoreilla on tästä rakennustyömailla suuri vastuu ja heidät pitäisi ottaa projektiin mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Kosteudenhallinta kattaa koko rakennushankkeen, ja ajallisesti rakennuksen suunnitteluvaiheesta käyttöönottoon. Kosteudenhallintakoordinaattorin työtehtäviä ja vastuita selvittää TTS Työtehoseuran koulutuspäällikkö Mikko Myller.

Kosteudenhallinnan puuttuminen työmaalla

Rakentamisaikaisen kosteudenhallinnan puutteiden vaikutuksista saamme lukea aika-ajoin lehdistä. TTS Työtehoseuran Mikko Myller toteaa, että kosteudenhallinnan huono toteutuminen näkyy joskus ongelmina jo rakentamisvaiheen aikana, mutta hänen mukaansa usein valitettavasti ongelmat tulevat esiin vasta siinä vaiheessa, kun asukas on muuttanut sisään.

- Esimerkiksi mineraalivillaeristeiden kastuminen rakentamisvaiheen aikana voi aiheuttaa rakenteelle kosteusvaurion, joka pahimmillaan tulee ilmi vasta pitkän ajan kuluttua vaikkapa asukkaiden sisäilmaoireiluna.Näin syntyneet virheet ovat äärimmäisen ikäviä rakennusalan imagon kannalta, mutta myös hyvin kalliita ja hankalia korjattavia jälkeenpäin.

Kosteudenhallinta kuriin rakennustyömaalla

Rakennushankkeissa vaadittava kosteudenhallintaselvitys ja sen laajuus riippuu paljolti hankkeen laajuudesta ja luonteesta. Selvitykset ovat siis erilaisia erityyppisissä rakennushankkeissa. Ympäristöministeriön tiedotteen (2017) mukaan selvityksessä arvioidaan koko hankkeen kriittiset kosteusriskit ja suunnitellaan toimet niiden torjumiseksi. Siinä kerrotaan muun muassa, miten rakennusaineita, -tuotteita ja -osia suojataan ja rakenteiden kuivuminen varmistetaan.

Jotta vähennetään kosteusvauriot ja pienennetään mahdollisuutta edes vaurioiden syntymiseen, rakennustyömaalle on nimettävä henkilöt, jotka vastaavat työmaan kosteudenhallinnasta hankkeen eri vaiheissa. Tähän työhön TTS kouluttaa kosteudenhallintakoordinaattoreita. – koordinaattori valvoo ja ohjaa rakennustyömaan kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennushankkeen ajan, kertoo Myller. Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävä perustuu lainsäädäntöön, tarkemmin asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (1.1.2018). Kosteudenhallintakoordinaattori toimii rakentamiseen ryhtyvän edustajana.

Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta

Hyöty rakennuttajalle

Kysyttäessä, mitä hyötyä kosteudenhallintakoordinaattorista on rakennuttajalle tai koko rakennustyömaalle, Myller vastaa:

- Ensinnäkin kosteudenhallinnasta vastaavan henkilön nimeäminen hankkeelle perustuu lainsäädäntöön eli se on pakollinen. Tämän lisäksi pätevän henkilön suorittama kosteudenhallinta helpottaa rakennuttajan työtaakkaa.

Kun koordinaattori on mukana hankkeen alusta saakka eli mukana myös suunnittelussa, pystytään jo tässä vaiheessa ottamaan huomioon kohteen erityispiirteet kosteudenhallinnan näkökulmasta.

Näin on mahdollista päästä säästöihin hankkeen kokonaiskustannuksissa, sen lisäksi että virheiden korjauksista aiheutuvat kustannukset pienenevät! Kosteudenhallinnan koordinaattori säästä siis rakennustyömaalla myös selvää rahaa ja aikaa.

Kosteudenhallinnan käytännöt työmailla

- Kosteudenhallintaa toteutetaan työmaalla samaan tapaan kuin esimerkiksi työturvallisuuden seurantaa. Kosteudenhallintaa dokumentoidaan suunnitelmien mukaan, järjestetään katselmuksia tarpeen mukaan sekä tärkeänä yksityiskohtana työmaakokouksissa on kosteudenhallinnan asiat omana käsiteltävänä kohtanaan.

- Tilanteet voivat nopeatempoisessa rakentamishankkeessa tulla yllättäen eteen esimerkiksi vesivahinkojen tai vaikkapa säävaihtelujen muodossa. Näihin tilanteisiin on oltava suunnitelma, jolla tilanne saadaan haltuun. Yhtä lailla tärkeää on myös kyky reagoida huonoihin ratkaisuihin, mikäli jokin menettely kosteudenhallintasuunnitelmassa koetaankin huonoksi.

Kosteudenhallinnan laatua parannetaan sillä, että rakennustyömaille järjestetään ammattitaitoisia kosteudenhallintakoordinaattoreita. Myller kertoo, että kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys on tässä olennainen asia.

- Riittävän pohjakoulutuksen ja työkokemuksen omaava henkilö voi kouluttautua ja pätevöityä kosteudenhallintakoordinaattorin tehtäviin.Koordinaattorilla täytyy olla myös tosiasiallinen toimivalta hoitaa tehtäväänsä ja puuttua epäkohtiin.

Ennakoivan kosteudenhallinnan tärkeys

Kosteusvaurioista herännyt keskustelu on nostanut myös ennakoivan kosteudenhallinnan niin sanotusti pöydälle. Rakennushankkeet toteuttavat kosteudenhallintaa eri tavoin työmaillaan, eikä vakiintunutta käytäntöä vielä löydy.

Myller kertoo, että ennakointi kosteudenhallinnassa tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että kosteudenhallintakoordinaattori on hankkeessa mukana alusta asti, siis jo hankesuunnittelusta alkaen. Näin kyetään ottamaan huomioon kohteen erityispiirteet ja jopa muokkaamaan suunnitelmia niin, että laadukas toteutus on mahdollista.

20207_65916.jpg

A-Insinöörien Joonas Sihvon mukaan (Rakennusfysiikan luennot, Tampere 2019) kosteudenhallinnan suunnittelu aloitetaan yleensä liian myöhäisessä vaiheessa. Kosteudenhallintakoordinaattori otetaan mukaan vasta kun hanketta on suunniteltu jo hyvinkin pitkälle, yleensä hieman ennen rakennusluvan hakemista. Tämä käytäntö ei jätä koordinaattorille mahdollisuutta osallistua täysipainoisesti ja ennen kaikkea ennakoivasti hankesuunnitteluratkaisuihin tai hankkeen aikataulutukseen.

On tärkeää tunnistaa kriittiset tekijät ja panostaa niihin. Kartoituksen valmisteluun pitää käyttää tarpeeksi aikaa. Tämä hyödyttää suunnittelijoiden ja koordinaattorien panostusta kosteudenhallintaan ja edesauttaa huomion kiinnittymisen oleellisiin asioihin.

Kosteudenhallinta vaatii ammattitaitoa

- Vaikka rakennushankkeen kosteudenhallinta voi vaikuttaa yksinkertaiselta – ei päästetä rakenteita kastumaan ja huolehditaan rakennekosteuden poistumisesta – on kokonaisuuden hallinta laaja-alaista ja syvää ammattitaitoa vaativaa. Sen lisäksi, että henkilö on osoittanut pätevyytensä toimia kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävissä, tulee hänen ajaa tiukasti rakennuttajan etuja kaikissa yksityiskohdissa. Tämä edellyttää tietynlaista luonnetta kiireisellä rakennustyömaalla.

- Kosteudenhallintakoordinaattori toimii myös opastajana ja ohjaajana esimerkiksi päällystettävyyden arviointitilanteissa sekä sääsuojauksissa; nämä ovat vaativia asiantuntijatehtäviä.

TTS kouluttaa

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vahva rakennusalan koulutus ja kokemus sekä edellytykset toimia kosteuskoordinaattorin tehtävissä. Kosteudenhallintakoordinaattorilta edellytetään tyypillisesti vastaavaa pätevyyttä, kuin kohteen vastaavalta työnjohtajalta.

Kosteudanhallintakoordinaattori PRO-koulutus >>

20207_65915.jpg
TTS Työtehoseura
Rakentaminen
työmaa
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Asbestin poisto ulkoseinästä
Asbestilainsäädäntö – mitä pitää huomioida?
Suomessa toteutetaan jatkuvasti asbestipurkuja normaalina purkuna ja ihmiset altistuvat asbestille täysin turhaan. Asbestilainsäädäntö velvoittaa, että kiinteistön omistajan, rakennuttajan tai muun rakennustyötä valvovan velvollisuus on ennen korjaustöihin ryhtymistä selvittää, onko rakennuksessa asbestia. Selvitettävä on sen lisäksi, missä kohtaa rakenteissa sitä tarkkaan ottaen on, mikä on asbestin laatu ja pölyävyys sekä suositus jatkotoimenpiteistä. Velvoite koskee myös koneiden purkutöitä sekä kiinteistöjen huoltoa- ja kunnossapitoa eli töitä, joilla ei varsinaisesti ole tekemistä rakennusalan kanssa.
201711_51017.jpg
Rakennusalalle kosteuskoordinaattoreita
Kosteus- ja homevauriot rakennuksissa ovat merkittävä terveydellinen ja taloudellinen haitta. Kosteudenhallinta työmailla saatetaan aloittaa myös aivan liian myöhään. Rakennusala on päättänyt muuttaa tilanteen. Kosteudenhallintakoordinaattoreilla on siis iso vastuu. Ovatko homekoulut vihdoin historiaa?
20201_61928.jpg
RAKSAVIRTAA saa korjausrakennus-työmaan virtaamaan
Työtehoseura (TTS) ja Tampereen yliopisto ovat kehittäneet parin viime vuoden ajan korjausrakennustyömaan toimintaa, tuottavuutta ja työhyvinvointia Raksavirtaa-hankkeessa. Taustana kehittämiselle oli Lean-ajattelu, josta kehitettiin työmaan virtautusmalli. Mallia on testattu pilottina Consti:n korjausrakennustyömailla, viimeksi HOAS:n isossa perusparannuskohteessa Helsingin Kannelmäessä. Mukana hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet myös mm. Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen Ely.
Lyyra-korttelin tiilijulkisivu
LYYRA – Hakaniemen uusi tiilikortteli
Hakaniemeen on rakenteilla uusi maamerkki, kolmen rakennuksen LYYRA-kortteli. Alueen viime vuosien lähes ainoat uudisrakennukset nousevat Siltasaarenkadun molemmin puolin aivan metron sisäänkäynnin viereen.
20221_75526.jpg
Arkkitehti paljastaa, mitkä ovat sairaalarakentamisen uusimmat "villitykset"
Sairaalaprojektien haasteena on suunnittelun ja rakentamisen pitäminen ajan tasalla vallitsevien trendien kanssa niin, ettei kohde ole vanhentunut jo valmistuessaan. Puun suosio projekteissa on edelleen vähäistä.
20203_63142.jpg
Mikä on työturvallisuuden merkitys? Voiko haarniskassa tehdä töitä?
Työturvallisuus on ollut tapetilla ja keskustelunaiheena voimakkaasti lähivuosikymmeninä. Se on hyvä asia, ihmishenki kun sattuu olemaan tärkeä. Pahimmassa tapauksessa siis sattuu jopa kuolemantapauksia ja jokainen on liikaa. Jokainen meistä on arvokas ja liian arvokas menetettäväksi vain sen takia, kun ei nyt vaan jaksanut laittaa valjaita kiinni tai työ on vaikkapa tehty "mitä nyt turhaan telineitä rakentamaan, nopeasti mää sen tosta hoidan pois alta" -periaatteella.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton