• Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Piha
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika

 • Etusivu
 • Rakentaminen

Nämä kannattaa tietää: 9 faktaa uudesta kaavoitus- ja rakentamislaista

Rakentajan toimitus
Julkaistu 30.09.2021Päivitetty 15.11.2022
20219_72792.jpg

Hallituksen esitys kaavoitus- ja rakentamislaiksi on edennyt lausuntokierrokselle. Kokosimme oleelliset tiedot uudesta laista, joka korvaa nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain.

1. Miten lain käsittely etenee ja mikä on lain tarkoitus?

Ympäristöministeriön ehdotus hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi lähti lausuntokierrokselle 27.9.2021, ja lausuntoja pyydetään 7.12.2021 mennessä. Lausuntokierros on kaikille avoin. Hallitusohjelman mukaisesti lakiuudistuksen tavoitteena on varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035. Kolmannes kasvihuonepäästöistä aiheutuu rakennetusta ympäristöstä. Uudella lailla pyritään varmistamaan, että kaavoitusta ja rakentamista ohjaava lainsäädäntö vastaa tulevia tarpeita.

2. Miten laki parantaisi rakentamisen laatua?

Tähän pyritään ehkäisemällä ongelmia jo ennalta. Uutta olisi esimerkiksi se, että vastuun rakennushankkeesta kantaisi päävastuullinen toteuttaja, ja rakennushankkeisiin säädettäisiin viiden vuoden vastuuaika. Hankkeiden osapuolet olisivat velvoitettuja yhteistyöhön laadun varmistamiseksi. Myös rakennusvalvontojen osaaminen pyritään saamaan tehokkaammin kaikkien kuntien käyttöön.

Ehdotus ohjaisi rakentamista vähähiiliseksi ja toisi kiertotalouden periaatteet osaksi rakentamisen ketjua. Rakennukset olisi suunniteltava pitkäikäisiksi, monikäyttöisiksi sekä helpommin korjattaviksi. Rakennus- ja purkumateriaalien pitäminen kierrossa mahdollisimman pitkään vähentäisi luonnonvarojen kulutusta ja kehittäisi materiaalien jälkimarkkinoita.

Rakennusmateriaalien kiertotaloutta pyritään tuomaan uudistuksessa osaksi rakentamisen ketjua

Rakennusmateriaalien kiertotaloutta pyritään tuomaan uudistuksessa osaksi rakentamisen ketjua

3. Uusi laki voi tuoda eteen tilanteen, jossa sopimussuhteet ovat rinnakkain lain kirjaimen kanssa. Voiko tämä tuoda haasteita lain käytännön soveltamiseen?

MAL-sopimuksilla ja kaupunkiseutusuunnitelmilla ei ole lakiin perustuvaa yhteyttä ja ne voidaan laatia toisistaan riippumatta.

4. Näettekö, että esimerkiksi riitatilanteet voivat lisääntyä tämän seurauksena?

Koska kaupunkiseutusuunnitelmalle ei asetettaisi laissa kaavojen tapaan omia laadullisia vaatimuksia, kaupunkiseutusuunnitelman muutoksenhaku rajautuisi käytännössä menettelytapakysymyksiin. Koska kaupunkiseutusuunnitelmalla ei olisi oikeusvaikutuksia, sillä ei olisi ohjausvaikutusta kaavoitukseen eikä sopimusmenettelyihin. Kaupunkiseutusuunnitelma toimisi kuitenkin sopimusmenettelyn yhtenä lähtökohtana.

5. Miten laki vaikuttaisi rakennuslupien myöntämiseen?

Laki sallisi alle 30 neliömetrin tai alle 120 kuutiometrin rakennusten rakentamisen ilman lupaa ja ilmoitusta tilanteissa, joissa ne eivät ole pääsääntöisiä asuinrakennuksia. Käytännössä tällainen rakennus voi olla vaikkapa ulkosauna tai vaja. Luvan myöntämiseen vaikuttaisi ainoastaan neliömäärä. Ilman lupamenettelyä rakennettavista rakennuksista tulisi maksaa kiinteistövero, joka perittäisiin yli viiden neliömetrin rakennuksista.

Rakentamislupa vaadittaisiin jatkossakin asuinrakennuksesta. Sellaiseksi luetaan myös silloin tällöin käytössä oleva vapaa-ajan asuinrakennus. Asuinrakennukseksi puolestaan luokitellaan rakennus, jossa on keittiö tai keittotila sekä yksi tai useampi ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu asuinhuone.

Uusi kaavoitus- ja rakennuslaki voisi toteutuessaan mahdollistaa esimerkiksi alle 30 neliömetrin rakennuksen rakentamisen ilman lupaa

Uusi kaavoitus- ja rakennuslaki voisi toteutuessaan mahdollistaa esimerkiksi alle 30 neliömetrin rakennuksen rakentamisen ilman lupaa

6. Uuteen lakiin ollaan lisäämässä kaupunkiseutusuunnitelma. Miksi näin?

Kuntien yhteistyössä laatimille toiminnallisen kaupunkiseudun kattaville suunnitelmille on selkeä tarve. Kaupunkiseutusuunnitelma korvaisi lakiin perustumattomia suunnitteluprosesseja.

Kaupunkiseutusuunnitelma halutaan tunnistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän osana (vaikkakin ilman kaavojen oikeusvaikutuksia) ja samalla lisätä suunnittelun avoimuutta sekä parantaa mahdollisuuksia osallistua kaupunkiseudun suunnitteluun. Kaupunkiseutujen kuntien yhdessä laatimilla suunnitelmilla voidaan edistää seudun yhdyskuntarakenteen, liikennejärjestelmän ja viherrakenteen yhteensovittamista yli kuntarajojen. Tällä on keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kaupungistumisen haasteisiin vastaamisessa.

7. Miten kaupunkisuunnitelmat käytännössä toteutettaisiin?

Kaupunkiseutusuunnitelmalla olisi mahdollista tukea kaupunkiseudun asukkaiden arkeen merkittävästi vaikuttavia asioita kuten asukkaiden tarpeisiin vastaavan asuntotuotannon ja kestävän liikkumisen (kävely, pyöräily, joukkoliikenne) edellytyksiä sekä viherrakenteen toimivuutta. Suunnitelmia toteutettaisiin kuntakaavoituksella.

Tavoitteena olisi lisätä kaupunkiseutujen suunnittelun toimivuutta ja vastata tätä kautta toimintaympäristön muutoksiin ja tulevaisuuden haasteisiin kuten ilmastonmuutoksen hillintään, kaupunkiseutujen kasvuun ja kaupungistumiseen sekä liikkumisen ja liikennejärjestelmän muutoksiin ja kehittämistarpeisiin. Kaupunkiseutusuunnitelmalla parannettaisiin myös osallisten mahdollisuuksia osallistua kaupunkiseudun suunnitteluun ja sen vaikutusten arviointiin.

Seudun kuntien yhdessä ja yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa laatima kaupunkiseutusuunnitelma olisi myös tärkeää selvitysaineistoa tarkasteltaessa seudullisen yhdyskuntarakenteen toimivuutta ja taloudellisuutta.

8. Uudistuksen päätavoitteita ovat muun muassa hiilineutraalius, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen. Miten näihin tavoitteisiin päästään?

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen olisi huomioitava kaikessa kaavoituksessa. Kaavoituksella olisi vahvistettava yhdyskuntarakenteen eheyttä erityisesti kaupunkiseuduilla ja ohjattava rakentamista jo olemassa olevan infran ja palveluiden pariin. Kaavoituksen olisi myös luotava edellytyksiä vähähiiliselle liikenteelle ja vähähiilisille ja uusiutuville energiamuodoille.

Luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamista kaavoituksessa tiukennettaisiin nykylakiin verrattuna. Muutos koskisi muun muassa kaavojen luonnon monimuotoisuutta koskevia laadullisia vaatimuksista, joihin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kaavoja laadittaessa. Lisäksi lakiehdotuksen mukaan maakuntakaavassa olisi esitettävä maakunnan viherrakenne ja sen kehittämisen periaatteet. Se olisi osa maakunnan oikeusvaikutteista sisältöä ja siten ohjeena kuntakaavoitukselle. Viherrakenteen jatkuvuus olisi otettava huomioon myös yleiskaavassa.

Kaavoituksen uudistaminen on uudistuvassa kaavoitus- ja rakennuslaissa keskiössä

Kaavoituksen uudistaminen on uudistuvassa kaavoitus- ja rakennuslaissa keskiössä

9. Miten tuleva laki edistää digitalisaatiota?

Rakennetun ympäristön suunnitelma- ja rakennuslupatietojen kokoamista varten Ryhti-hankkeessa luodaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmä. Se mahdollistaa suunnitelma- ja rakennuslupatietojen helpon saatavuuden valtakunnallisesti asukkaiden ja viranomaisten käyttöön. Nyt lähes jokaisella kunnalla ja muilla viranomaisilla on omat tietojärjestelmänsä, joista tiedot ovat vaihtelevasti saatavilla.

Rakentaja.fi
Rakentaminen
laki
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Vanhan rakennuksen purku tontin keskiosasta.

Uudistettu lainsäädäntö tuo rakennusten purkajille uusia velvollisuuksia

Maankäyttö- ja rakennuslain korvaava Kaavoitus- ja rakentamislakiehdotus keräsi lähes 550 lausuntoa.

20203_63049.jpg

Suomi kiirehtii EU:n päästövähennystavoitteen kiristämistä

Suomi ja 11 muuta EU-maata vetoavat Euroopan komissioon, jotta unionin 2030 päästövähennystavoitetta kiristettäisiin mahdollisimman pian. Ympäristöministerit keskustelevat EU:n ilmastotoimista 5.3. järjestettävässä ympäristöneuvoston kokouksessa.

20206_65511.jpg

Ympäristöjärjestelmän sertifioinnista työkalu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Rakentamisen toimialalla ympäristövaatimukset kasvavat jatkuvasti, varsinkin muuttuva lainsäädäntö tuo haasteita yritystoiminnalle. Lainsäädännön vaatimuksissa ja sidosryhmien odotuksissa tapahtuvissa muutoksissa mukana pysyminen ja niihin vastaamisesta luotettavasti viestiminen voi olla työlästä.

20209_66531.jpg

Korjausrakentamisessa huomioitava kokonaisuus - ei pelkästään lakipykälät

Asiantuntija muistuttaa, että korjausrakentaminen vaatii muutakin kuin lain oikeaa tulkintaa.

20205_64831.jpg

Poikkeustila jätti jälkensä myös rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimuksiin

Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimukset on saatu pakettiin. Rakennusteollisuus RT:n hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen omalta osaltaan 29.4. Ammattiliitto Prolta lopullinen hyväksyntä tulee toukokuun ensimmäisellä viikolla. Kuten työntekijöidenkin sopimuksessa, myös toimihenkilöillä on mukana erillinen kriisilauseke vallitsevan poikkeustilan johdosta.Koronaviruksen aiheuttama maailmanlaajuinen poikkeustila näkyy toimihenkilöiden työehtosopimuksissa erillisenä kriisilausekkeena. Mikäli pandemian vuoksi yritysten yleiset toimintaedellytykset vaarantuvat ja työllisyys heikkenee, sopimuksen molemmat osapuolet sitoutuvat neuvotteluihin niiden turvaamiseksi sekä alakohtaisten toimintamallien luomiseksi.

20206_65247.jpg

Asbestia puretaan työmailla vielä pitkään - asbestikartoittajan tärkeä rooli

Asbesti ja asbestin purku rakenteista kummittelee vielä pitkään rakennustyömaillamme ja asbestikartoitus vaatii ammattitaitoa ja osaamista. Asbestikartoitus on lakisääteinen; kiinteistön omistajan on selvitettävä rakennuksessa olevan asbestin laatu, määrä ja pölyävyys sekä annettava ehdotus purkutoimenpiteistä ennen purkutöihin ryhtymistä. Hyvin laadittu asbestikartoitus lisää myös rakennushankkeen kustannustehokkuutta ja on edellytys korjaushankkeen onnistumiselle.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton