• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Ajankohtaista

Radon vaanii vanhoissa asunnoissa

Korjauksiin on vaihtoehtoja, mutta niistä on löydettävä oikea

Rt
Rakentaja toimitus
Julkaistu 07.07.2021Päivitetty 08.07.2021
20217_71550.jpg

Radonimuri, radonkaivo vai rakenteiden tiivistys? Joskus pelkkä korvausilmaventtiilikin voi helpottaa tilannetta.

Vuonna 2010 julkaistussa tutkimuksessa sisäilman radonin on arvioitiin aiheuttavan tupakoimattomilla noin 40 ja tupakoivilla noin 240 keuhkosyöpäkuolemaa vuodessa. Suomessa sisäilman radonpitoisuudet ovat maailman korkeimpia.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan suurimmat radonpitoisuudet on mitattu rinnetaloissa ja kellarillisissa rakennuksissa, joissa on kevytsoraharkoista tehtyjä maanvastaisia seiniä.

Radonpitoisuuksiin ja sisäilman laatuun alettiin kiinnittää laajempaa huomiota asuinrakentamisessa 1980-luvulla, jolloin korvausilmaventtiilit tulivat pakollisiksi. Vuodesta 2004 lähtien rakentamismääräykset ovat edellyttäneet tulo- ja poistoilmavaihtokoneen asentamista lähes kaikkiin uusiin rakennuksiin.

Asiantuntija näkee korjausrakentamisessa vielä paljon tehtävää, jotta radonin haittavaikutuksiin voidaan puuttua.

– Korjausrakentamisessa voidaan tilanteen mukaan soveltaa uudisrakentamisen ohjeistuksia esimerkiksi silloin, kun uusitaan alapohjarakenteita eli piikataan vanha betonilattia pois, vaihdetaan täyttösoria ja tehdään uusien ohjeistuksien mukainen kapillaarikatkokerros, Säteilyturvakeskuksen (STUK) ympäristön säteilyvalvonnan ylitarkastaja Olli Holmgren sanoo.

Tiivistäminen ei toimi aina

Rakennuksen alapohjarakenteiden uusimisen yhteydessä Holmgren suosittelee radonputkiston asentamista ja lattia-seinäliitosten tiivistämistä mahdollisimman huolellisesti. Tiivistäminen on paikallaan myös silloin, kun uusitaan pintamateriaaleja.

Korjausrakentamisessa radonia torjutaan radonimureilla, radonkaivoilla ja tiivistyksillä. Myös ilmanvaihtoteknisillä muutoksilla kuten korvausilmaventtiilien asentamisella ja ilmanvaihtojärjestelmän uusimisella voidaan pienentää radonpitoisuuksia, mutta aina ne eivät riitä.

– Tuloilmapuhaltimissa on syytä käyttää harkintaa. Jos asunnossa on pelkkä koneellinen poisto, siitä tulee helposti iso alipaine rakennukseen, jolloin ilmanvaihdon hallinta on vaikeaa. Joissain tapauksissa on tarpeen asentaa ilmanpuhaltimet, mutta silloin korjaus on suunniteltava huolellisesti, jotta puhaltimet toimivat oikein rakenteiden kanssa.

Radonimuria suositellaan ensisijaisena toimenpiteenä kohteeseen, jos radonpitoisuudet koholla. Imuri on usein tiivistyksiä parempi valinta, koska tiivistysten tekeminen voi olla haastavaa.

– Joka tapauksessa kannattaa tehdä hintavertailu eri toimenpiteiden välillä. Lämmöneristeet ovat haastavia tiivistysten suhteen etenkin puurunkoisissa pientaloissa. Näissä tapauksissa radonimuri voi olla halvempi ratkaisu.

Tiivistys voi tulla kyseeseen betonirunkoisissa kivitaloissa. Silloinkin on syytä huomioida kiintokalusteiden ja portaiden tiivistys, muussa tapauksessa radonpitoisuus ei välttämättä laske merkittävästi.

Kaivuutyö nostaa radonkaivon hintaa

Radonkaivo toimii vain sora- tai hiekkaharjuilla. Erityisen hyväksi se on havaittu rivitalokohteissa. Parhaimmillaan useamman asunnon korkeat radonpitoisuudet saadaan korjattu 1-2 kaivolla. Radonimurissa imupiste on tehtävä jokaisen asunnon alle.

Usein radonkaivo on hieman kalliimpi investointi, koska se vaatii kaivuutöitä. Kaivon syvyys on 4-5 metriä. Pientaloissa yksi radonkaivo yhdellä imupisteellä maksaa selvästi alle 10000 euroa. Radonimurin hinta 1-2 imupisteellä on Holmgrenin arvion mukaan 3000-5000 euroa.

Entä sitten ilmanvaihtoventtiilit? Ne voivat auttaa tilannetta kohteissa, joissa ilmanvaihto toimii huonosti.

– Toki ilmanvaihdon pitää aina toimia. Sinänsä venttiilit eivät kilpaile muiden keinojen kanssa. Jos korvausilmaventtiilit puuttuvat, ne kannattaa asentaa, jotta ilmanvaihto asunnossa on nykyohjeistuksen mukainen. Kohteissa, joissa venttiilit ovat puuttuneet ja alipainetta on ollut normaalia enemmän, ilmanvaihdon parannus voi hyvinkin riittää radonpitoisuuksien laskemiseen. Jos sen sijaan ilmanvaihto toimii jo nykyisellään kohtuullisen hyvin, ilmanvaihdon tehostamisella ei ole juurikaan vaikutusta radonpitoisuuteen, Holmgren selvittää.

Maanvarainen lattialaatta voi olla riski

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi viime vuonna kansallisen toimintasuunnitelman radonista aiheutuvien riskien ehkäisemiseksi.

Suunnitelman mukaan yksittäinen riskitekijä asuntojen alapohjarakenteissa on maanvarainen lattialaatta silloin, jos lattian ja seinän välistä rakoa ja alapohjan taloteknisiä läpivientejä ei ole tiivistetty. Suunnitelmassa nostetaan esille myös riski radonin kulkeutumiseen sisätiloihin hyvin kuivan betonirakenteen läpi.

STUK ei ole viime vuosina tehnyt tarkkaa arviota vuosittain tehtävien radonkorjausten määrästä. Vuonna 2016 STUK arvioi, että radonpitoisuus on mitattu vain hieman yli 10 prosentista suomalaisia pientaloasuntoja ja työpaikkoja.

Vuonna 2006 tehdyn otantatutkimuksen perusteella radonpitoisuuden viitearvo ylittyi 50 000 pientalossa. Sen jälkeen Suomessa on otettu käyttöön uusi säteilylaki, jossa radonpitoisuuden viitearvoa tiputettiin 400:sta kolmeensataan becquereliin kuutiometrissä. Alemman viitearvon ylittäviä asuntoja oli vuonna 2006 arviolta 100 000 kappaletta.

Radonpitoisuus voi vaihdella

Kymmenisen vuotta sitten radonkorjauksia tehtiin noin 500 pientaloasunnossa vuosittain. Nämä olivat asuntoja, joissa radonmittaukset oli tehty STUKin mittauspurkeilla.

Asuntojen ja työpaikkojen ilman radonpitoisuus määritetään Säteilyturvakeskuksen hyväksymällä mittausmenetelmällä, joka antaa virallisen mittaustuloksen. Muita mittauksia voi käyttää apuna lisätiedon saamiseksi radonkorjausten yhteydessä. Tällöin on hyvä muistaa, että radonpitoisuus voi vaihdella paljonkin päivästä ja viikosta toiseen.

Mittausajan keston tulee olla vähintään kaksi kuukautta. Alustavan karkean arvion saa noin viikossa, mutta lopullinen tulos pitää varmistaa vähintään kahden kuukauden mittauksella.

Radonpitoisuus uuden rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa - 200 Bq/m³
Radonpitoisuus olemassa olevissa asunnoissa ja muissa oleskelutiloissa - 300 Bq/m³
Radonpitoisuus työpaikalla, jossa työaika on suurempi tai yhtä suuri kuin 600 tuntia vuodessa (työnaikaisen radonpitoisuuden vuosikeskiarvo) - 300 Bq/m³
Työperäinen radonaltistuminen vuodessa kaikissa työtiloissa - 500 000 Bq/h/m³
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015
Talousveden radonpitoisuuden laatuvaatimus - 1000 Bq/l

Info

Info

Radon pähkinänkuoressa

 • Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen jalokaasu. Radonpitoi­suus selviää vain mittaamalla.
 • Merkittävin radonlähde pientaloissa on maaperän radonpitoinen huokos­ilma. Kun maaperän huokosilman radonpitoisuus on korkea, riittää pienikin virtaus nosta­maan sisäilman radonpitoisuuden raja-arvojen yli.
 • Maanvastaiset kevytsoraharkkoseinät kasvattavat vuotoja ja vaikeuttavat korjauksia. Kellariin rajoittuvat varastotilat voivat myös olla merkittäviä vuotoreittejä.
 • Tiiviillekin alkuperäismaalle raken­netun talon radonpitoisuus kasvaa, kun laatan alle sijoitetaan kosteustekni­sistä syistä karkeaa täyttösoraa­ tai sepelikerros.
 • Työpaikan, asunnon ja muun oleskelutilan radonpitoisuuden viitearvo on 300 Bq/m3. Uuden rakennuksen suunnittelua ja toteutusta koskeva sisäilman radonpitoisuuden viitearvo on 200 Bq/m3. Kun mitattu radonpitoisuus asuintiloissa on suurempi kuin 300 Bq/m3, STUK suosittelee radonkorjausta.
 • Ilmanvaihdon tehostaminen ja alipaineisuuden vähentäminen voi olla ratkaisu radon-ongelmaan asuinhuoneistossa. Tällöin kyseeseen tulevat esimerkiksi korvausilmaventtiilien ja poistokanavien lisääminen sekä ilmanvaihtojärjestelmän säätö ja puhdistus.
 • Radonimurilla pitoisuuksia voidaan tyypillisesti laskea 70-90 prosenttia. Radonimuri lisää alipainetta laatan alla.
 • Radonkaivo sen sijaan soveltuu vain karkeille sora- ja hiekkamaille. Se alentaa huokosilman radonpitoisuutta laajalla alueella ja vaikuttaa radonin kulkeutumiseen maaperässä. Kaivon avulla radonpitoisuus laskee tyypillisesti 70-90 prosenttia.
 • Radonmittauksen asuntoihin ja työpaikoille voi tilata STUKin verkkosivuilta

Lähde: STUK

Rakentaja.fi
Ajankohtaista
suunnittelu

Aiheeseen liittyvää

202011_67710.jpg

Rahoitusta tarjolla hulevesien hallintaan ja käsittelyyn päästöjen vähentämiseksi

Ympäristöministeriön tiedotteen mukaan vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta hulevesien laadun parantamiseksi ja haitallisten aineiden poistamiseksi voi hakea 25.11.2020-29.1.2021 välisenä aikana Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Rahoitusta on tarjolla noin 2 miljoonaa euroa.

201910_60501.jpg

Ilmastoystävällinen rakentaminen vaatii nopeita toimia - Ympäristöministeriö tiedottaa

Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat puolet maapallon luonnonvaroista ja noin 40 prosenttia energiasta. Ne aiheuttavat noin kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä väestönkasvun, kaupungistumisen ja merenpinnan nousun kasvattaessa rakentamisen tarpeita entisestään. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vetosi New Yorkissa YK:n kestävän kehityksen kokouksen yhteydessä rakennusalaan vähähiilisen rakentamisen vauhdittamiseksi.

201910_60488.jpg

Kuormituslaskurilla lasket Habito-seinän kuormituskestävyyden

Gyproc Habito® on markkinoiden kovin kipsilevy, joka kestää kulutusta ja tarjoaa aivan uudenlaista ripustamisen vapautta. Habitolla on helppo rakentaa sisäseiniä, jotka eivät pienistä kolhiinnu ja joihin voi ripustaa suoraan esimerkiksi keittiön kaapistot. Lisäksi kipsilevy on fiksu valinta ääneneristyksen ja paloturvallisuuden suhteen.

20209_66817.jpg

Yhteistyön ansiosta betonipintoihin saatavilla nyt myös kolmiulotteisuutta

Taiteilija Renata Jakowleffin idea virisi hänen työstäessään lasitaidettaan. Hän oivalsi, että kuumalla lasimassalla sekä betonilla on jotain yhteistä – plastisuus. Näin syntyi uusi innovaatio, joka antaa mahdollisuuden luoda perinteisen sileän betonipinnan sijasta betonielementteihin kolmiulotteisen kuvion sekä lähes rajattomat mahdollisuudet yksilöllisyyteen. Näin harmaasta betoniseinästä on mahdollista saada näyttävä ja huomiota herättävän mielenkiintoinen yksityiskohta.

202111_73805.jpg

Tiesitkö tämän led-valojen yleisen puutteen? "Joku merkitys hinnalla täytyy olla"

Edullinen led-valo ei välttämättä toista lainkaan tiettyjä värisävyjä. Alan ammattilainen kertoo, miten valaistussuunnittelu toteutetaan onnistuneesti.

20213_69217.jpg

Suunnittele kattoratkaisut helposti ja tarkasti - hyödynnä laaja tuotekirjasto

Suunniteltaessa kattoa kannattaa miettiä, että katto voi olla paljon muutakin kuin vain rakennuksen suoja. Katto voidaan ottaa hyötykäyttöön hulevesien hallitsijana, energian kerääjänä tai kattoa voidaan hyödyntää lisätilana. Katon suunnitteluun kannattaa ottaa avuksi ProdLib-tuotekirjastosta BMI Icopalin ja BMI Ormaxin kattoratkaisut.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton