• Etusivu
 • Palvelut

Jokaisen ennen vuotta 1994 rakennetun talon remontissa tulee huomioida asbesti

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö TTS Työtehoseura
Julkaistu 14.01.2016Päivitetty 13.12.2023
Asbestin poisto ulkoseinästä

Jos on epäilys, että kohteessa käytetty asbestia, kannattaa kohteeseen suorittaa kartoitus.

Suomessa toteutetaan jatkuvasti asbestipurkuja normaalina purkuna ja ihmiset altistuvat asbestille täysin turhaan. Asbestilainsäädäntö velvoittaa, että kiinteistön omistajan, rakennuttajan tai muun rakennustyötä valvovan velvollisuus on ennen korjaustöihin ryhtymistä selvittää, onko rakennuksessa asbestia. Selvitettävä on sen lisäksi, missä kohtaa rakenteissa sitä tarkkaan ottaen on, mikä on asbestin laatu ja pölyävyys sekä suositus jatkotoimenpiteistä. Velvoite koskee myös koneiden purkutöitä sekä kiinteistöjen huoltoa- ja kunnossapitoa eli töitä, joilla ei varsinaisesti ole tekemistä rakennusalan kanssa.

Asbesti rakennusmateriaalina

Asbesti on kuitumaista silikaattimineraalia ja se on mekaanisesti ja kemiallisesti kestävää ja se pölyää käsiteltäessä. Asbesti aiheuttaa syöpää. Asbestikuidut läpäisevät pienuutensa vuoksi hengityselinten suojamekanismit ja varastoituvat keuhkoihin pysyvästi.

Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992. Asbestia on käytetty rakentamisessa mm. putkieristeissä, ruiskutuseristeenä, maaleissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa sekä vesikattomateriaaleissa. Asbestipurkutyö tuli luvanvaraiseksi 1988 alkaen.

Kuvassa asbestikuitua
Kuvassa asbestikuitua

Asbestipurkutyölupa

Asbestipurkutyötä saavat tehdä yksityiset henkilöt tai elinkeinonharjoittajat sekä oikeushenkilöt kuten esimerkiksi osakeyhtiöt ja osuuskunnat, jotka ovat saaneet siihen luvan. Lupaviranomainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue pitää asbestipurkutyöluvista rekisteriä. Lupaa voi hakea sähköpostilla osoitteesta tyosuojelu.lansi@avi.fi. Asbestipurkutyöluvasta peritään 700 euron käsittelymaksu.

Ensimmäistä kertaa haettaessa lupa on voimassa yleensä kolme vuotta. Luvan voimassaooon päätyttyä arvioidaan asbestipurkutoiminta ja jatko myönnetään arvioinnin perusteella. Uusi hakemus kannattaa toimittaa lupaviranomaiselle kuukautta ennen luvan umpeutumista. Tällöin luvan haltija saa jatkaa toimintaanssa asian ratkaisemiseen asti.

Seuraavat muutokset on ilmoitettava lupaviranomaiselle viipymättä:

 • toiminnan lopettaminen/päättyminen
 • konkurssiin asettaminen
 • yrityksen hallintoon kuuluvan henkilön toimintakelpoisuuden rajoittaminen
 • toimitusjohtajan tai hallintoon kuuluvan henkilön vaihtuminen
 • laitehuoltotilojen muutokset
 • laitehuoltotilojen huoltosopimuksen päättyminen

Asbestikartoitus

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta on huolehdittava, että asbestipurkutyötä varten tehdään asbestikartoitus. Velvollisuus koskee henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen. Käytännössä kaikissa ennen vuotta 1995 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Selvityksen tulisi olla niin järjestelmällistä ja luotettavaa, että sen perusteella voidaan tehdä asianmukaiset johtopäätökset työstä.

Selvityksen lähtökohtana on yleensä tieto asbestipitoisten rakennusaineiden käytöstä rakentamisessa. Ellei tuotteen asbestipitoisuudesta voida mulla tavoin varmistua, tehdään asbestipitoisuuden arviointi laboratorioanalyysin perusteella. Jos selvityksen perusteella ei voida olla täysin varmoja siitä, onko rakenteissa asbestia, on työ tehtävä asbestipurkutyönä käyttäen osastointimenetelmää.

Hiljattain suoritettu remonttikaan ei ole tae rakenteissa olevan asbestin poistosta, koska remontti on voitu suorittaa vanhojen rakenteiden päälle. Uuden remontin yhteydessä vanhat rakennekerrokset ovat jääneet alle, jolloin asbestikin on voinut jäädä rakenteisiin. On kuitenkin sallittua jättää kartoituksessa löydetty asbesti rakenteisiin, jolloin sitä ei ole pakko poistaa jos rakenteita aiota purkaa.

Asbestikartoituksessa voi tulla vastaan mineriittikattoa eli niin sanottua varttikatetta, jossa on tyypillisesti asbestia.
Asbestikartoituksessa voi tulla vastaan mineriittikattoa eli niin sanottua varttikatetta, jossa on tyypillisesti asbestia.

Naapurihuoneistossa tehtyä asbestikartoitusta ei voida hyödyntää omassa huoneistoissa, vaikka asunnot olisivat samanlaisia ja alkuperäiskuntoisia. Asbestia on aikoinaan lisätty työmaalla, jolloin asbesti ei ole välttämättä jakautunut tasaisesti käytettäviin massoihin.

Asbestikartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti ja selvitettävä asbestin laatu ja määrä. Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää henkilöä, jolla on kysymyksessä olevan kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen. Asbestikartoitus dokumentoidaan.

Asbestikartoittajan tekemän raportin perusteella tilaaja voi pyytää asbestipurkutöistä tarjoukset.

Info

Info

Asbestipurkutöihin liittyvät hyödylliset linkit:

Kirjallinen turvallisuussuunnitelma

Suunnittelun lähtökohtana on työturvallisuuslain 10 §:n 1 momentin tarkoittama työn vaarojen selvittäminen ja arviointi. Asbestipurkutyötä varten on tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma.

Turvallisuussuunnitelmassa on esitettävä seuraavat tiedot:

 • altistuksen arviointi
 • altistumisalueen rajaaminen ja siellä toimiminen
 • henkilösuojainten valinta
 • työvälineiden käsittely
 • asbestijätteen käsittely
 • purkutyöalueen puhtauden varmistaminen
 • hätätilanteessa toimiminen
 • suunnitelman seuranta ja ajan tasalla pitäminen.

Turvallisuussuunnitelma on annettava tiedoksi asbestipurkutyöhön osallistuville työntekijöille.

Asbestipurkutyön johto ja valvonta

Asbestipurkutyön työnjohtajalla on oltava riittävät valtuudet tehdä tarvittaessa asbestipurkutyön turvallisen suorittamisen edellyttämiä päätöksiä. Asbestipurkutyön työnjohtajalla on oltava suoritettuna asianomainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa, kuten muillakin asbestipurkuun osallistuvilla työntekijöillä.

Altistumisalueen puhtauden varmistaminen

Osastointimenetelmällä tehdyn purkutyön jälkeen, purkutilan pinnat on siivottava ja osaston ilma puhdistettava. Osaston puhtaus purkutyön jälkeen on varmistettava aggressiivisella ilmamittauksella, ennen osastoinnin purkamista. Tilan ilman ja pintojen on oltava pölyttömiä. Tilojen luovutuksesta on tehtävä asiakirja, johon on liitettävä tilan puhtaaksi osoittava ilmanäytteen analyysilausunto.

Asbestipurkutyöntekijän pätevyysvaatimus

Asbestipurkutyöntekijän pätevyysvaatimuksena on asbestipurkuun soveltuva ammattitutkinto tai sen osa ja rekisteröityminen asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteriin. Rekisteröityvän on esitettävä rekisteriin soveltuvan ammattitutkinnon todistus.

Asbestityön tutkintokoulutuksia järjestää muun muassa TTS Työtehoseura.

Ennakkoilmoitus

Asbestipurkutyöstä on tehtävä työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus, mihin on merkittävä muun muassa tiedot purku­työtä tekevistä työntekijöistä ja terveystarkastuksien voimassaolos­ta. Purkutyöstä on lisäksi tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma. Asbestityön toteuttamista varten on työnantajan nimettävä työnjohtaja.

Ennakkoilmoitus tulee tehdä 7 päivää ennen purkutyön aloittamista. Hätätilanteessa, vaikkapa putken rikkoutuessa, on ennakkoilmoitus tehtävä heti kun mahdollista

Asbestia sisältävän julkisivupinnoitteen pesu

Myös asbestipitoiset seinä- ja kattolevyt (mineriittilevyt) kuuluvat lain piiriin. Asbestia sisältävän julkisivupinnoitteen pesu edellyttää asbestipurkuluvan silloin, kun pesun tarkoituksena on irrottaa julkisivussa olevaa asbestipitoista maalia, kuten esimerkiksi hilseilevä maalipinnoite. Painepesun on osoitettu irrottavan asbestisementtilevystä kuituja jo 50 barin paineella. Julkisivupinnoitteen pesu yli 50 barin paineella on asbestityötä ja edellyttää asbestipurkutyöluvan. Asbestia sisältävien julkisivupinnoitteiden pesussa yli 50 barin paineella, työalueet on rajattava ja suojattava työstä aiheutuvan roiskeveden laajuudessa.

Asbestista varoittavat merkit on asennettava työalueen rajauksien jokaiselle sivulle. Maapinnat on suojattava siten, että suojaukset keräävät pesuveden ja sen mukana irtoavan asbestin. Pesuvesi on pystyttävä johtamaan hallitusti suodattimen läpi viemäriin tai maastoon. Kun pesuvesi johdetaan maastoon, on johtamiskohdan pintamaa puhdistettava aina työn päätyttyä. Pintamaa on poistettava ja pakattava asbestijätteeksi.

Suojaukset on pestävä aina työn päättyessä. Suojauksia ei saa jättää puhdistamattomina yli yön paikalleen.

Työssä on käytettävä pestävää hupullista suojavaatetta, sade-asua. Suojavaate pestään aina työn alueelta poistuttaessa. Työssä on käytettävä hengityksensuojainta jossa kasvo-osa on vähintään puolinaamari ja jonka suodatin on vähintään luokkaa P2. Suodattimet on tulpattava aina työn päätyttyä ja riisuttaessa hengityssuojain. Suodattimet ovat käytettynä asbestijätettä. Alle 50 barin paineella tehty asbestia sisältävän hilseilemättömän pinnoitteen pesu, ei ole asbestityötä, eikä edellytä edellä kuvatun mukaisia suojauksia eikä asbestipurkulupaa. Tämä edellyttää, että materiaali ei silminnähden irtoa.

Uuden lainsäädännön tavoitteena on selkeyttää asbestityöhön liittyvää lupamenettelyä ja asbestipurkutyön suunnitelmien, menetelmien, työvälineiden ja henkilösuojainten käyttöön liittyviä vaatimuksia.

Info

Info

TTS Työtehoseura kouluttaa asbestikartoittajia ja -purkajia

TTS Työtehoseura kouluttaa asbestikartoittajia ja -purkajien lisäksi monia muita rakennusalan osaajia.

TTS Työtehoseura
Palvelut
koulutus
kurssit
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

201711_51017.jpg
Rakennusalalle kosteuskoordinaattoreita
Kosteus- ja homevauriot rakennuksissa ovat merkittävä terveydellinen ja taloudellinen haitta. Kosteudenhallinta työmailla saatetaan aloittaa myös aivan liian myöhään. Rakennusala on päättänyt muuttaa tilanteen. Kosteudenhallintakoordinaattoreilla on siis iso vastuu. Ovatko homekoulut vihdoin historiaa?
20201_61928.jpg
RAKSAVIRTAA saa korjausrakennus-työmaan virtaamaan
Työtehoseura (TTS) ja Tampereen yliopisto ovat kehittäneet parin viime vuoden ajan korjausrakennustyömaan toimintaa, tuottavuutta ja työhyvinvointia Raksavirtaa-hankkeessa. Taustana kehittämiselle oli Lean-ajattelu, josta kehitettiin työmaan virtautusmalli. Mallia on testattu pilottina Consti:n korjausrakennustyömailla, viimeksi HOAS:n isossa perusparannuskohteessa Helsingin Kannelmäessä. Mukana hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet myös mm. Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen Ely.
19_PHD_130571_1.jpg
TTS työtehoseura - kouluttaa ammatilaisia
Yritysten kehittäminenTyötehoseura TTS työtehoseura on kehittänyt Suomalaista työtä jo yli 90 vuotta. TTS tarjoaa, vuosien tutkimuskokemuksella, kehityspalveluita yrityksille, joilla yritykset pystyvät lisäämään kannattavuutta ja työhyvinvointia. Kaikki projektit suunnitellaan yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukaan, jolloin yritykset saavat konkreettisia keinoja tuottavuuden parantamiseen.Rakennusteollisuutta hyödyttäviä palveluita ovat muun muassatuottavuuden kehittäminenasumisen toiminnalisuuden tutkiminenpuu- ja betonirakentamisen ratkaisuttyöntutkimus ja työaikaselvityksettyöorganisoinnin ratkaisuttyömenetelmien vertailu ja kustannuslaskelimatTTS työtehoseura tarjoaa myösmonipuolista koulutustayrityksille ja työntekijöille, aina lyhytkursseista oppisopimukseen. Koulutukset rakennetaan nimen omaan yritysten tarpeet huomioon ottaen. TTS koulutta aidossa työympäristössä ja myös verkossa.
20157_43920.jpg
Robotti-imurit käytännön testissä
TTS Työtehoseura testasi seitsemän robotti-imuria koeolosuhteissa ja viisi kotitaloutta kokeili niitä käytännössä. Imurit olivat parhaimmillaan selkeälinjaisissa, väljästi kalustetuissa tiloissa joissa ei ollut kevyitä tavaroita lattiatasossa. Nurkkien ja eripaksuisten mattojen imurointituloksissa oli toivomisen varaa. Myös mattojen hapsut, sähköjohdot ja kevyet matot tuottivat roboteille ongelmia. Testitalouksien arvioiden mukaan robotti ei korvaa perinteistä imuria, mutta sopii hyvin ylläpitosiivoukseen ja kiireapulaiseksi.Testin robotti-imurit olivat käyttökokeissa viidessä eri kotitaloudessa. Lisäksi imurit testattiin 60 m2 kokoisessa testitilassa, jossa oli eripaksuisia mattoja, kovaa lattiapintaa, kynnyksiä, portaikko, sokkeloisia tiloja ja oviaukkoja. Käyttömukavuudessa arvioitiin muun muassa imurin eri osien puhdistus, palautuminen telakkaan, imurointiääni, ohjaustaulun käytettävyys, paino, käsiteltävyys sekä käyttöohje.
20219_72547.jpg
Osaajapula vain pahenee, mikä avuksi?
Pahin pula osaajista kohdistuu työnjohtoon. Ulkomailta kaivataan etenkin vaativan tason teknologista osaamista.
20195_57738.jpg
Uutta osaamista rakennusalan yritykseen
Kun työmaalla tarvitaan uusia osaajia tai nykyisten työntekijöiden osaaminen vaatii päivitystä, oppisopimuskoulutus ja RekryKoulutus ovat hyvät vaihtoehdot.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton